It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Linnéa Zetterström: Agilt gör människor mer sammansvetsade och skapar en "vi mot problemet-känsla"

Publicerad i Jobb, Agilt

Skriven av

Artikel

8 maj 2023 · 3 min lästid

Linnéa Zetterström, Lean-Agile Coach, växte upp med agilt, och agila principer blev tidigt en del av hennes liv. Under hennes professionella bana har fokus legat på organisationers processer och hur man kan förbättra dessa. I denna artikel delar Linnéa med sig av tre viktiga lärdomar om hur man lyckas i en agil transformation. 

“Om du vill jobba snabbt, gör det ensam. Om du vill nå långt, gör det tillsammans.”

Med tanke på Linnéas starka intresse i hur organisationer fungerar föll det naturligt att ta sin kandidatexamen i “Ledarskap- Kvalitet -Förbättring ", där fokus låg på hur man förbättrar organisationer och dess processer. Eftersom Linnéa alltid haft inställningen att “människor som arbetar tillsammans kan uppnå långt bättre resultat än de som arbetar isolerat" så var det tydligt att hon hade hittat rätt plats. 

Innan hon började på Nitor arbetade hon bland annat som konsult i att mappa upp och analysera värdeströmmar, leda agila transformationer samt certifiera sig till SPC. I denna artikel delar hon med sig av tre lärdomar som har hjälpt henne att ta sig vidare i komplexa transformationer. 

1. Att ha ett öppet sinne, och vara villig att experimentera är nyckeln. 


Linnéas tid som produktionsledare i försvarsmakten ledde till värdefulla lärdomar i hur man utvecklar arbetssätt. Från en traditionsenlig vattenfallsmodell till mer produktfokuserad och agil utveckling.  Från början var backlogen och leveranser inte synliggjorda. Teamen kunde starta olika projekt utan att fullfölja dem, vilket ledde till mycket parallellt arbete utan att leverera värde. Alla drev sina egna projekt utan att ta hänsyn till tillgänglig kapacitet och andra viktiga parter. För att vända detta behövde man arbeta i små steg. Successivt började leveranser planeras in i inkrement. Transparensen ökade och flaskhalsar synliggjordes. Medarbetarna började se värde i det nya sättet att arbeta. De började öppet experimentera med nya arbetssätt, vilket hjälpte dem att röra sig mot målbilden. 

I en organisation med starka historika traditioner, behövdes tålamod och uthållighet för att skapa förståelse i ledningsgruppen  varför en förändring var nödvändig. Nyckeln till framgång var total öppenhet mellan ledningsteamet och medarbetarna i organisationen. 

För att komma framåt behövde jag vara ödmjuk och erkänna att jag inte hade alla svaren men ville att vi skulle testa en denna nya approach

Öppen kommunikation skapade tillit mellan henne och ledningsgruppen och möjliggjorde för teamet att experimentera med nya arbetssätt. 

2. Att veta vad nästa steg är räcker

Genom att ha ett öppet sinne och fritt experimentera med nya metoder, lyckades man ta transformationen framåt. Även om Linnéa inte hade en tydlig bild över hela transformationen på förhand, blev det mer och mer tydligt att det räckte att veta vad nästa steg var. Vägen blir tydligare och tydligare för varje steg du tar. 

Utmaningen är dock att få alla ombord på resan. För att överkomma detta, är det viktigt med tydlig och frekvent kommunikation, och att bjuda in människor längs med vägen för att planera nästa steg tillsammans. 

Att fråga de inblandade “Om vi vill nå målet, vad behöver vi göra härnäst?”, skapar en känsla av ägandeskap och involverar dem i det nya tillvägagångssättet. 

3. Sätt alltid individen i första hand

Det som är mest utmanande är ofta att ha tålamod med transformationen. Det är viktigt att komma ihåg att det kommer dyka upp överraskningar, och saker går inte alltid enligt plan. Därför kan vi inte trycka nog på vikten av ödmjukhet och tålamod, även då man behöver snabba resultat. I slutändan är det respekten gentemot medmänniskor som skapar hållbar förändring.   

När vi arbetar med människor behöver vi se till individen i första hand - för att kunna skapa en förståelse till varför vi gör dessa förändringar.

Det som är givande med ett agilt arbetssätt är att det skapar en känsla av samhörighet bland medarbetarna. En känsla av “vi mot problemet", vilket resulterar i många möjligheter för framtiden. 

Sedan tiden på universitetet har Linnéa utvecklat sin kunskap inom agilt arbetssätt och Lean produktion ytterligare. De insikter hon fick under studietiden, har bekräftats i de arbetsuppdrag hon tagit sig an: 

Lean-agila principer hjälper oss att upptäcka och ta fram potentialen hos människorna, vilket i sin tur leder till att företaget blir mer lönsamt. Viktigast av allt är att agila principer gör det möjligt för oss att arbeta tillsammans. 

Fokus ligger inte på vad vi producerar: kraften ligger i människorna.

Skriven av