It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Så förnyade Nitor Finnairs operativa flyginformationssystem

Publicerad i Nyhet, Teknologi

Skriven av

Artikel

31 augusti 2020 · 5 min lästid

Ökad transparens, bättre underhåll av systemstatusen och minskade driftskostnader. Finnairs nya operativa flyginformationssystem Polaris, som med hjälp av mångsidiga gränssnitt används för att dela flygdata, har lett till en rad fördelar. För att utforma, förverkliga, implementera och inte minst förvalta det nya systemet – valde Finnair att anlita Nitor som strategisk partner.

Stora besparingar med ett modernt system

Polaris är Finnairs nya operativa flyginformationssystem, som används för att dela flygrelaterad data både inom organisationen, såväl som med externa aktörer. Tanken är att Polaris successivt kommer att ersätta det tidigare system som använts. Den nya serverlösa lösningen innebär stora kostnadsbesparingar och kan flexibelt skalas upp vid framtida behov.

Modern teknologi möjliggör enkelt underhåll

Den nya lösningen, som har implementerats med relevant teknik, gör att systemet kan underhållas av Finnairs eget team. Transparensen i systemets status innebär en klar förbättring jämfört med tidigare. Under själva utformningen, förverkligandet och implementeringen av det nya systemet valde Finnair att anlita Nitor som strategisk partner. Utöver detta var även Finnairs eget utvecklingsteam involverat i implementeringsfasen – allt för att säkerställa en smidig kunskapsöverföring.

Polaris kopplar samman flyginformationssystem

Polaris fungerar som ett nav, eller hub, för olika flyginformationssystem. Det samlar in information från flera olika system och skickar den vidare i ett konsekvent format. Inom flygtrafiken finns idag många liknande system. Information om flygtidtabeller och tidsuppskattningar återfinns i olika sorters tjänster. När exempelvis ett flygplan har landat publiceras all information via gränssnitten, som sedan kan användas i olika applikationer. Polaris samlar all information i en enda vy.

Polaris information används i en mängd funktioner

Information som tillhandahålls av Polaris används av alla funktioner som är i behov av flyginformation hos Finnair. Utöver interna system används Polaris av Finnairs partners, som exempelvis flygplatsoperatörer. Data som överförs av Polaris används i många av Finnairs egna interna funktioner, såsom drift, kundservice, besättning, catering och lastsystem. Polaris delar även information till Finnair.com-webbplatsen, förser CRM-system med relevant information och kan tillhandahålla nödkommunikation.

Det nya systemet implementerades på ett hållbart och innovativt sätt

Kostnadseffektiva teknologier reducerar utgifterna

Tack vare implementeringen av Polaris kunde Finnair introducera ny och toppmodern teknik. I det nya systemet är transparensen och underhållet av statusen avsevärt förbättrad. Vidare kan nu Finnair själva ta ansvar för vidareutveckling och underhåll. Polaris är byggt utifrån ett modernt tankesätt i Amazon Web Services-molnet, med stöd av Serverless och Managed Services. Infrastrukturen underhålls av AWS. Tack vare lösningen minskade också kostnaderna, eftersom de uppstår främst under användning.

Så verifierades lämpligheten av själva arkitekturen

Vid implementeringen av Proof of Concept-fasen gjordes preliminära teknikval, och lämpligheten av den valda arkitekturen säkerställdes. Valen back-trackades under projektets gång genom att till exempel införa rätt RDS-databas (Aurora RDS, PostgreSQL, jsonb, GIN-indexering) istället för att använda DynamoDB-dokumentdatabasen.

Databasversionering gör att effekterna av varje ändring övervakas

Ett beslut fattades om att implementera systemet på ett sådant sätt att driften av helheten inte påverkas av att det uppstår ett enda problem i något av utförande stegen. Detta ledde till att de logiska utförandestegen som implementerats på Lambda separerades genom SQS-köer, som läses av Lambda-funktioner. Dessa är specialiserade på att bearbeta varje meddelande. Systemets tillstånd implementerades i en databasversionering som gör att effekterna av varje enskild ändring kan övervakas.

Endast relevanta uppdateringar förmedlas till varje mottagare

För att styra Polaris händelsebaserade gränssnitt implementerades en publicerings-/prenumerationsmodell som motsvarar principerna för Apaches Kafka-system, där statusen för varje mottagare upprätthålls separat i en databas. Implementeringen gjordes med Lambda-funktioner, vilket ledde till att enheten fick smeknamnet Lafka. Systemet kan finjustera alla ändringar och förmedla de uppdateringar som endast intresserar mottagarna.

Nitor_Polaris_Success_Story_Blog_Architecture_Diagram.jpeg

Övervakning gör det enkelt att hantera störningar

Polaris implementerade även omfattande instrumentpaneler för övervakning av systemets status. Dessutom identifierar larm eventuella avvikelser i dataflöden, och kan även peka på tekniska och innehållsmässiga störningar.

Vikten av en långsiktig partner för implementering av ett kritiskt system

En välplanerad uppstart underlättade överflyttningen av befintliga system till Polaris
Projektet lanserades med den teknologiska Proof of Concept-fasen, som testades under implementeringen av de första dataflödena. Konceptet validerades och lösningen modifierades utifrån resultaten. Tillsammans beslutade Finnair och Nitor att det gamla systemet och Polaris till en början skulle köras parallellt. Allt eftersom dataanvändande system överfördes till Polaris, lärde vi oss mer om behoven hos de sammankopplade systemen.

Samordning gav smidig implementering

Implementeringen av ett nytt system är en utmaning i alla storskaliga överflyttningsprojekt. I samband med implementeringen av Polaris beslutades det att bygga ett harmoniserat gränssnitt för alla system som använder flygdata. Genom att skapa en gemensam domänmodell för hela organisationen kan arbetet med systemunderhåll minskas i framtiden. För att förändringen skulle ske behövde alla uppkopplade system anpassas till Polaris-gränssnittet. Samordning av genomförandet utgjorde en betydande del av projektet.

Vi lärde oss under projektets gång. Tillsammans bestämde vi oss för att det gamla systemet och Polaris till en början skulle köras parallellt. När de system som innehåller data överfördes till Polaris, ett i taget, lärde vi oss allt mer om behoven hos de sammankopplade systemen – och om den teknik som används.
Toni Tapper, Senior Solution Architect, Polaris

Det agila teamet bakom Polaris

Förtroende viktigt för ett framgångsrikt samarbete

Nitor valdes till Finnairs partner i Polaris-projektet, tack vare det förtroende som byggts upp genom ett långsiktigt samarbete. Det digitala ingenjörsföretagets expertis vad gäller molntjänster, samt långvariga relation till arkitekturer, gjorde det möjligt att leda ett omfattande och kritiskt systembytesprojekt.

Projektteamet bestod av personer från både Nitor och Finnair

Polaris implementerades av Finnair och av Nitors agila utvecklingsteam, som har haft produktions- och underhållsansvar för lösningen. Dessutom försåg Nitor systemet med en omfattande dygnet runt-support. underhållstjänst, larmautomation och telefonnödtjänster. För att säkerställa en smidig drift fanns projektledare, produktägare, IT-arkitekt och utvecklare i Finnairs projektteam. Dessutom var projektets stakeholders, i form av ett flertal experter från olika käll- och målsystem, inkluderade i projektet.

Att identifiera nya möjligheter med hållbar digital utveckling

I rollen som digitala ingenjörer finns vi här för att hjälpa dig med dina utmaningar. Låt oss tillsammans utnyttja potentialen i just ditt företag.

Skriven av