It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Förordningen om digitala tjänster säkerställer deras tillgänglighet – och efterlyser ett allt mer medvetet tänkesätt

Publicerad i Hållbarhet

Skriven av

Laura Savolainen
Senior Designer

Laura Savolainen är Senior Designer på Nitor och är förtjust i tillgängliga och lättanvända formulär. På sommaren kan man hitta Laura vid stugan, där hon smutsar ner händerna med trädgårdsarbete och renoveringsprojekt.

Joona Haavisto
Senior Software Developer

Joona Haavisto är en erfaren programvaruutvecklare. Han trivs med utmaningar och gillar teamarbete. Joona har en gedigen bakgrund inom framför allt frontendutveckling av digitala tjänster och är specialiserad på att bygga användarvänliga och visuellt tilltalande webbapplikationer med tillgänglighet i åtanke.

Artikel

23 april 2024 · 4 min lästid

EU:s rättsakt om digitala tjänster, mer känd som lagen om digitala tjänster, är återigen ett aktuellt diskussionsämne. Övergångsperioden innan ändringarna i lagen om digitala tjänster träder i kraft närmar sig sitt slut och tjänster måste uppfylla tillgänglighetskraven i den reviderade lagen från och med 28 juni 2025. I och med att lagstiftningen nu omfattar flera nya tjänster, som till exempel nätbutiker, påverkar kraven och skyldigheterna i allt högre grad även den privata sektorn.

Den nya lagstiftningen syftar bland annat till att främja digital jämlikhet och säkerställa att allt fler människor får obehindrad åtkomst till digitala tjänster. Enligt uppskattningar finns det bara i Finland nära en miljon människor som upplever svårigheter vid användning av digitala tjänster. Vi talar alltså om ett betydande antal människor – slutanvändare av tjänster som vi utvecklar – som påverkas av detta.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (AVI) övervakar om webbplatser och mobilapplikationer som omfattas av lagen om digitala tjänster uppfyller tillgänglighetskraven. Enligt lagstiftningen kan operatörer bli föremål för administrativ vägledning och tjänster kan ställas under tillsyn. Om riktlinjerna fortfarande inte uppfylls är den sista utvägen att utdöma böter. Men om en applikation som bär ett företags namn skulle stänga ute vissa användare på grund av bristande funktionalitet kan detta även medföra PR-skador som blir betydligt dyrare än eventuella böteskostnader.

På Nitor betraktar vi tillgängligheten holistiskt. Målet är att strömlinjeforma vår kreativa kultur för att skapa tjänster av hög kvalitet som också efterlever lagar och förordningar. Dessa mål når vi genom att ge designers, utvecklare, innehållsskapare och andra specialister stöd i arbetet, och genom att hjälpa organisationer utveckla verksamhetsmodeller till stöd för tillgängligheten. Nitor har genom olika webb- och applikationsprojekt under många år varit med och byggt ett mer inkluderande digitalt samhälle. Bland dessa kan nämnas Servicekartan för huvudstadsregionen och vår design och utveckling av tjänster för OP Gruppen.

Byggstenar för bättre tillgänglighet

Nyckelfaktorer för en framgångsrik tillgänglighet inkluderar teknisk tillgänglighet, en smidig användarupplevelse och ett innehåll som är tydligt och begripligt. Tillgängligheten kan bli lidande om alla aspekter ska implementeras på en och samma gång. Därför är det bra att ge medarbetarna stöd och tid att lära sig nya saker samtidigt som arbetsplatskulturen utvecklas. 

Tillgänglighet är ett långsiktigt mål och projekten kommer att bli framgångsrika genom medvetna och samarbetsinriktade insatser. Att ta hänsyn till tillgänglighetskraven vid planering och implementation är bara en del av processen. En annan viktig faktor är drivkraften, motivationen och engagemanget för ökad tillgänglighet.

Svårigheterna är ofta inte de tekniska utmaningarna, utan problemet är ofta en brist på förståelse. Inte sällan måste medarbetarna ta till sig mycket ny information, men tar man sig tid att utforska ämnet kommer detta utan tvekan att ge nya sätt att skapa mer tillgängliga tjänster. Det är bra att börja i liten skala och inte oroa sig över eventuella misstag, eftersom det ingår i resan för oss alla. Övning ger färdighet.

Tillgänglighet är ett delat ansvar

Förutom kompetent personal kräver ett framgångsrikt tillgänglighetsarbete också en tillgänglighetsplan på organisationsnivå. Mål, roller och ansvar ska beskrivas – ett framgångsrikt genomförande bygger på god planering. Det är viktigt att säkerställa att alla har rätt verktyg, bra vägledning och tillräckligt med tid för att ta till sig ny information. Kunskaperna måste delas och nya frågor tas upp tillsammans.

Om den personalgrupp som arbetar med tjänsteutvecklingen har mångfald blir det mycket enklare att ta hänsyn till olika perspektiv och potentiella användningsbegränsningar under implementeringen. Det är fördelaktigt under både design- och utvecklingsfasen om teamet kan dra nytta av erfarenheter från användare som på olika vis är begränsade i sin förståelse för teknik eller sina möjligheter att använda tekniken. Det är livsviktigt att involvera personer för vilka tillgängliga digitala tjänster möjliggör en fullvärdig vardag.

Tillgänglighet ska alltid ingå i diskussionen när man talar om kod av hög kvalitet eller en användarupplevelse som tar hänsyn till alla användare. Tidiga överväganden kan också minska kostnaderna på lång sikt. Detta kommer också att minska risken för att behöva stressa med att åtgärda problem som uppdagats först vid tillgänglighetsgranskningar – en svår och kostsam uppgift.

Framtiden lovar bättre tillgänglighet

Tammerfors universitets masterprogram i hållbart digitalt liv ägnar särskild uppmärksamhet åt tillgänglighet som en del av en hållbar digital utveckling. Detta är ett positivt steg mot att säkerställa en framtid där tillgänglighet är ett standardinslag i tjänsteutvecklingen.

Arbetet för bättre tillgänglighet är ett gemensamt ansvar som alla är inbjudna till och behövs i. Det ska aldrig vara en enskild dataingenjörs ansvar. En inkluderande arbetsmiljö med god mångfald är en stor tillgång i detta sammanhang, eftersom olika kulturella perspektiv och erfarenheter kan ge nya insikter åt såväl enskilda team som hela organisationer.

Det påtagliga värdet av ökad tillgänglighet ska aldrig underskattas: med bättre tillgänglighet kommer bättre produkter – för alla.

CTA: För oss på Nitor är en ansvarsfull och hållbar digital utveckling mer än bara floskler – det är en del av vårt vardagliga arbete. Läs mer om hur Nitor gör digital utveckling hållbar!

Skriven av

Laura Savolainen
Senior Designer

Laura Savolainen är Senior Designer på Nitor och är förtjust i tillgängliga och lättanvända formulär. På sommaren kan man hitta Laura vid stugan, där hon smutsar ner händerna med trädgårdsarbete och renoveringsprojekt.

Joona Haavisto
Senior Software Developer

Joona Haavisto är en erfaren programvaruutvecklare. Han trivs med utmaningar och gillar teamarbete. Joona har en gedigen bakgrund inom framför allt frontendutveckling av digitala tjänster och är specialiserad på att bygga användarvänliga och visuellt tilltalande webbapplikationer med tillgänglighet i åtanke.