Fly4You är ett simuleringsspel som hjälper att förstå hur det dagliga arbetet är kopplat till företagets strategi. Det gör att det blir möjligt att få snabba insikter om vilka som är verksamhetens smärtpunkter. Spelet fokuserar på att implementera en strategi med fokus på resultat, istället för utgång.

Kursbeskrivning

Fly4You är en endagssimulering, där deltagarna tränar på att tydliggöra en gemensam förståelse för företagets vision och mål, och hur man kopplar detta till planering och genomförande. Deltagarna antar olika roller och arbetar tillsammans för att forma organisationens mål, samt tar fram vad som ska prioriteras i backlog för att målen ska nås.

Simuleringen skapar en förståelse för hur det dagliga arbetet är kopplat till strategin, faserna i implementeringen av strategin och hur man ska prioritera arbetet. Simuleringen erbjuder praxis och metoder för gemensam planering och utförande. 

En stor fördel som simuleringen innebär, är att du kommer förstå helheten i produkthantering och vilka utmaningar som kommer med den. Lagarbete, målorientering och effekterna som kommer av de uppgifter man väljer, utgör kärnan i simuleringen. Deltagarna övar också på att hitta lösningar som team, och att definiera konkreta resultat med vilka organisationen når de valda strategiska målen.

Innehåll

I simuleringsspelet kommer du som deltagare hamna i en position som marknadsförare och säljare för ett flygbolag. Åtta veckor tidigare har företaget antagit en agil verksamhetsmodell. Under spelet siktar du och de andra deltagarna in er på att förbättra verksamheten och skapa nya mål, som stödjer strategin. Efter att ha klarlagt de strategiska målen går teamet igenom möjliga utmaningar för att vara förberedda när de väl kommer. Sedan gör de en Kanban board och vad som ska ingå i den prioriterade backloggen för att nå målen.

Varje fas i simuleringen, som består av totalt fyra faser, fokuserar på olika ämnen. De fyra faserna är följande:

  • Klargörande av visionen

  • Att sätta målen

  • Att göra en prioriterad backlog, baserad på målen  

  • Utförande


Lärandemål för dagen är följande:

  • Att välja och definiera strategiska teman

  • Prioritera utvalda uppgifter i backloggen

  • Se till att engagera olika roller i verksamheten i det gemensamma arbetet 

  • Uppnå samarbete mellan flera team när man arbetar mot ett gemensamt mål 

  • Skapa en agil kultur i organisationen


Målgrupp

Simuleringsspelet innebär stora fördelar för alla roller som är relaterade till produkthantering, som exempelvis produktägare, produktchefer och teamledare. Även företagsledare, IT och arkitekter har nytta av simuleringen.


I korthet

Kursens längd: 8 timmar (en dag i klassrummet, 2 x 4 h online) 

Antal deltagare: 6-11 personer 

Pris: 5200 € (exklusive moms). Priset inkluderar licens för spelet och en certifierad handledare för dagen.