Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Vastuullinen strategia ei ole nollasummapeliä

Julkaistu aiheella Vastuullisuus, Strategia

Kirjoittaja

Artikkeli

12. helmikuuta 2024 · 4 min lukuaika

Horisontissa siintävät Z-sukupolvi ja muuttuvat arvot, vihreä siirtymä, kestävyysraportointidirektiivi ja arkipäiväistyvä tekoäly – vain muutamia mainitaksemme. Yritysten toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla ja niiden elinehdoksi on muodostumassa kiinnittyminen vastuullisuushorisonttiin. Miten luodaan vastuullinen strategia?

Viime vuodet ovat olleet myrskyisiä monille yrityksille. Pandemia, sähkön hinta ja lähialueiden konfliktit ovat muovanneet markkinoita tavalla, joka on ollut paitsi nopea, myös perustavanlaatuinen ja monitahoinen. Samalla ympäristöongelmat kuten ilmastonmuutos ja luontokato ovat kasvaneet kiihtyvää vauhtia ja olemme entistä selkeämmin tietoisia siitä, ettei muutos suinkaan lopu tähän. Myös alati kehittyvät vastuullisuusodotukset ja regulaatio pitävät siitä huolen. Esimerkiksi kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) asettaa erityisesti suurille yrityksille uusia vaatimuksia. Muutosten myötä tarve datalla johtamiselle tulee vain kasvamaan eikä vastuullisuus ole enää vain irrallista viestintää, vaan osa liiketoiminnan ydintä.

Näiden murrosten keskellä yritykset joutuvat etsimään ratkaisuja siihen, mitä vastuullinen liiketoiminta kullekin yritykselle tarkoittaa, kuinka vastuullisuus integroidaan osaksi omaa liiketoimintaa ja miten vastuullisuus voi myös luoda kilpailuetua omassa markkinassa.

“Muutoksen huomaa selvästi: asiakkaidemme asiakkaiden odotukset ovat muuttuneet, teknologinen toimintaympäristö on muuttunut, lainsäädäntö ja poliittinen ilmapiiri ovat muutoksessa” Nitorin strategiapalveluiden johtaja Satu Koivulehto sanoo.

”Me Nitorilla autamme asiakkaita rakentamaan tulevaisuuden digitaalista liiketoimintaa, huomioiden kunkin yrityksen toimintaympäristön. Vastuullisuutta ei enää nähdä irrallisena kokonaisuutena tai regulaation osana, vaan yhä enenevässä määrin keskeisenä osana yrityksen ydinliiketoimintaa ja arvonluontia. Pystymme auttamaan asiakkaita tarjoamalla työkaluja vastuullisen liiketoiminnan rakentamiseen datan, teknologian ja muotoilun kautta. Emme toimi pistemäisesti johdon tai operatiivisen tason tukena, vaan toimintafilosofianamme on olla vahvasti osa asiakkaan arkea aina ruohonjuuritasolta ylimpään johtoon asti,” Nitorin liiketoimintastrategian konsultti Eveliina Lakka sanoo.

Oman kierrepallonsa peliin on heittänyt tekoäly ja muut uudet teknologiat, joiden huikeaa kehitysvauhtia ei kukaan olisi osannut ennustaa vielä muutama vuosi takaperin. Samalla kun tekoälyn kehitys haastaa yrityksiä, se myös mahdollistaa ajan hermolla pysymisen datalähtöisesti ja ennakoivasti. Kristallipalloa meillä kenelläkään ei ole, mutta jo nyt näemme tekoälyn vaikutukset esimerkiksi uusien innovaatioiden kiihdyttämisessä, vastuullisempien toimitusketjujen luomisessa ja energiatehokkuuden optimoinnissa.

Muutosta ajavat myös kehittyvät odotukset ja uudet sukupolvet. Z-sukupolvi eli työurallaan alussa olevat tai sille pian siirtyvät ovat kiinnostava ryhmä. Heidän muita ikäryhmiä suuremmat odotukset vastuullisuudesta haastavat meitä pohtimaan millaista muutosta yrityksiltä vaaditaan. Z-sukupolvi syttyy esimerkiksi kiertotaloudesta ja moni on kulutuskriittinen.

“Vastuullisuusodotusten ja kulutustottumusten osalta muutos on perustavanlaatuinen ja niillä voi olla dramaattisia vaikutuksia monen yrityksen ydinliiketoimintaan, ” Lakka sanoo.

Vastuullisuus antaa kiintopisteen teknologiavalinnoille

Yritysten toimintaympäristön muutosvauhti on kiihtynyt siinä määrin, että strategian aikaperspektiivi on lyhentynyt selvästi. Toisaalta vastuullisuustyö on pitkän tähtäimen prosessi, joka ankkuroi yrityksen toiminnan pidemmän aikavälin kehityskaareen ja parantaa myös liiketoiminnan kestävyyttä.

Monet ajankohtaiset kysymykset, kuten ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato ovat niin valtavia, että niiden käsittely vie väistämättä aikaa. Aikaikkuna, jona perustavanlaatuiset muutokset on saatava aikaan on kapea, ja siksi vastuullisuustoimia tarvitaan nyt.

“Kun visioimme asiakkaidemme strategisissa hankkeissa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, ovat vastuullisuusnäkökulmat yhä tärkeämpiä elementtejä. Niiden huomiointi itse asiassa nostaa yrityksen kyvykkyyttä tehdä nopeita valintoja,” Koivulehto sanoo.

Vastuullisia valintoja tekevä yritys ottaa huomioon, minkälaisessa ekosysteemissä se toimii. Sen pohjalta voidaan päättää, millaisiin asiakastarpeisiin sen tulee vastata, keiden kanssa toimitaan, millä teknologioilla mennään kohti tulevaisuutta, millaista osaamista jatkossa tarvitaan ja miten sitä voidaan kehittää.

“Autamme asiakkaitamme tekemään usein strategisia teknologiavalintoja, mikä tarkoittaa niiden tarkastelua myös vastuullisuuden ja kestävyyden perspektiivistä. Esimerkiksi arkkitehtuuria on mietittävä niin, että valinnat ovat joustavia, kestäviä ja pitkäikäisiä. Ne tukevat ekotehokkuutta, turvaavat datan väärinkäytöksiltä, mahdollistavat vastuullisempien palveluiden tuottamisen ja vähentävät organisaation kuormitusta. Ne sopeutuvat muuttuviin tarpeisiin ” Koivulehto sanoo.

Teknologiastrategiaprojekteissa on menossa siirtymä yrityksen tarpeisiin pitkällä aikavälillä räätälöidyistä ratkaisuista kohti tuote- ja pilvipohjaisia vaihtoehtoja. Muutostilanteissa eteen saattaa tulla kysymys oikeudenmukaisesta siirtymästä: korvaako digitalisaatio minut? Kun yritykset kehittävät toimintaansa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämmäksi, niiden vastattavaksi tulee, miten uudet teknologiat, muuttuneet osaamistarpeet ja tekijät kohtaavat.

“Digitaalinen transformaatio on usein myös mahdollisuus. Uudet teknologiat mahdollistavat aiempaa laajemman rutiinitehtävien kirjon automatisoinnin. Aikaa ja osaamista vapautuu perusprosessien pyörittämisen sijaan enemmän kilpailuetua rakentaviin tehtäviin, jotka ovat myös tekijälleen mielekkäämpiä”, Koivulehto muistuttaa.

Vajoavista katteista liiketoimintamahdollisuuksiin

Vastuullisen liiketoiminnan ajattelu kustannuseränä tai katteen laskemisena on jo vanhentunut asetelma. Vastuullinen liiketoiminta luo myös valtavasti mahdollisuuksia kasvuun, henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseen ja innovaatioihin. Se voidaan nähdä myös investointina tulevaisuuden kysynnän takaamiselle. Vastuullisesta tuoteportfolioista ja -ratkaisuista ollaan valmiita maksamaan, sillä niiden arvo on kiistaton.

Jos vastuullisuus on aiemmin nähty kilpailutekijänä, on se tänä päivänä oletusarvoista. Hygieniataso ei enää riitä, vaan yritysten on kurotettava korkeammalle.

“Olen nähnyt useiden erilaisten ismien nousun. Vastuullisuus ei kuitenkaan ole ohimenevä trendi, vaan se porautuu syvälle yritysten ytimeen. Investoinnit ja odotetut hyödyt vastuullisuusnäkökulmasta ovat ajassa ja muutoksessa pitkäjänteisiä ja kestävämpiä, kun ajatellaan ympäristöllisiä, sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja teknologisia tekijöitä, “ Koivulehto sanoo.

Vastuullisuus on yhä tärkeämpi tekijä ei vain asiakkaiden ja työntekijöiden, vaan myös sijoittajien agendalla.

“Vastuullisuus nähdään järkevänä liiketoimintana ja vastuulliset sijoitustuotteet yhä kiinnostavampina. Siksi sen on oltava aidosti osa yritysten strategiaa, liiketoimintamallia ja toimintalogiikka.,”

Vastuullisuudella on todettuja positiivisia vaikutuksia yrityksen kokonaisvaltaisessa menestyksessä.

"On tärkeä myös muistaa, että liiketoiminta ja vastuullisuus eivät ole nollasummapeli. Vastuullisuuden huomioiminen luo myös uutta liiketoimintaa ja kasvua, kun lähdetään miettimään ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tutkimukset osoittavat, että kaikkein vastuullisimmat yritykset ovat myös kaikkein kannattavimpia. Esimerkiksi konsulttiyritys Ernst & Youngin vuonna 2021 tekemän analyysin mukaan maailman vastuuliisimmiksi luokitellut Corporate Knights 2020 Global 100 -yritykset suoriutuivat muita toimialansa vertaisyrityksiä paremmin bruttovoiton, EBITDAn, EBITin ja nettovoiton osa-alueilla. Vastuullisuudella voi vaikuttaa suoraan viivan alle,” Lakka sanoo.

Suunnitteletko vastuullisempaa strategiaa? Lue lisää palveluistamme!

Vastuullisuus puhututtaa, mutta miten se kytkeytyy digitaalisessa kehitykseen? Artikkelisarjamme avaa konkreettisia tekoja koko matkalta – aina designista koodaukseen ja strategiasta analytiikkaan.

Kirjoittaja