It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

En hållbar strategi är inte ett nollsummespel

Publicerad i Hållbarhet, Strategi

Skriven av

Artikel

12 februari 2024 · 5 min lästid

På horisonten tornar Generation Z och förskjutande värderingar, den gröna omställningen, Corporate Sustainability Reporting Directive och AI upp sig – för att bara nämna några få exempel. Företag ser hur deras verksamhetsmiljö förändras i en accelererande takt, och att förankra sig vid en hållbarhetshorisont blir deras livlina. Vad krävs för att skapa en hållbar strategi?

De senaste åren har varit turbulenta för många företag. Pandemin, svängande energipriser och konflikter i grannregioner har format marknaderna på ett sätt som inte bara är snabbt utan också grundläggande och mångfacetterat. Samtidigt har miljöproblem som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald eskalerat snabbt, vilket gör oss alltmer medvetna om att förändringen inte tar slut här. Det säkerställs också av förändrade förväntningar gällande hållbarhet och regleringar. Till exempel ställer Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) nya krav, särskilt för stora företag. Med dessa förändringar kommer behovet av datadriven ledning bara att öka, och hållbarhet kommer inte längre att vara en isolerad kommunikationsövning utan en del av kärnan i verksamheten.

I denna virvelvind måste företag söka efter vad hållbar affärsverksamhet betyder för var och en av dem, hur man integrerar hållbarhet i sin egen verksamhet och hur hållbarhet även kan skapa en konkurrensfördel på deras marknad.

"Förändringen är uppenbar: förväntningarna hos våra kunders kunder har förändrats, det teknologiska landskapet har förändrats, lagstiftningen och det politiska klimatet är i förändring," säger Satu Koivulehto, Director of Strategy Services på Nitor.

"På Nitor hjälper vi våra kunder att bygga en framtidssäker digital affärsverksamhet, med hänsyn till varje företags verksamhetsmiljö. Hållbarhet ses inte längre som en isolerad enhet eller en del av regleringen utan alltmer som en nyckel del av ett företags kärnverksamhet och värdeskapande. Vi kan hjälpa kunder genom att tillhandahålla verktyg för att bygga en hållbar affärsverksamhet genom data, teknologi och design. Vi arbetar inte med en enda referenspunkt, och erbjuder stöd endast på chefs- eller operativ nivå. Istället är vår operationella filosofi att vara integrerad i våra kunders dagliga liv, från grunden till toppledningsnivå," säger Eveliina Lakka, Business Strategy Consultant på Nitor.

En myriad av nya teknologier, ledd av artificiell intelligens (AI), har kastat kantbollar in i spelet, framåtskridande i en hisnande takt som ingen kunde ha förutspått för bara några år sedan. Medan AI-utveckling är utmanande för företag, möjliggör den också att de förblir på skärningspunkten på ett datadrivet och proaktivt sätt. Ingen av oss har en kristallkula, ändå ser vi redan nu effekten av AI på att accelerera innovationer, skapa mer hållbara leveranskedjor och optimera energieffektiviteten.

Förändring drivs också av förväntningar som utvecklas och nya generationer. Generation Z, de som är i början av sina karriärer eller på väg att gå in i arbetslivet, är en intressant grupp. Deras förväntningar på hållbarhet överstiger dem för andra åldersgrupper, vilket utmanar oss att fundera över vilken typ av förändring som krävs från företag. Till exempel är Generation Z passionerad för den cirkulära ekonomin, och många är kritiska till konsumtionen överlag.

"Vad gäller förväntningar på hållbarhet och konsumtionsvanor är förändringen grundläggande och kan ha en dramatisk inverkan på många företags kärnverksamhet," säger Lakka.

Hållbarhet ger en fokuspunkt för teknologival

Förändringstakten i affärsmiljön har accelererat till en sådan grad att tidsperspektivet för strategi har blivit mycket kortare. Å andra sidan är hållbarhetsarbete en långsiktig process som förankrar ett företags verksamhet i en långsiktig riktning och förbättrar hållbarheten.

Flera aktuella frågor, såsom klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, är så enorma att det oundvikligen tar tid att hantera. Fönstret för grundläggande förändring är smalt; därför behövs hållbarhetsåtgärder nu.

"När vi visionerar alternativa framtider i våra kunders strategiska projekt är hållbarhetsaspekter allt viktigare element. I själva verket förbättrar de företagets förmåga att fatta snabba beslut," säger Koivulehto.

Ett företag som gör hållbara val överväger ekosystemet det verkar inom. Denna bedömning ger en grund för beslut om hur man ska tillgodose kundbehov, med vem man ska samarbeta, vilka teknologier man ska använda för att gå mot framtiden, vilken kompetens som kommer att behövas och hur den kan utvecklas.

"Ofta hjälper vi våra kunder att fatta strategiska teknikval, vilket innebär att granska dem ur ett hållbarhets- och ansvarsperspektiv. Till exempel måste arkitekturen övervägas för att säkerställa att valen är flexibla, hållbara och långsiktiga. Valen bör stödja ekoeffektivitet, skydda mot missbruk av data, möjliggöra leverans av mer ansvarsfulla tjänster, minska den organisatoriska bördan och anpassa sig till förändrade behov," säger Koivulehto.

Strategiska projekt övergår från långsiktiga lösningar skräddarsydda efter ett företags behov till produkt- och molnbaserade alternativ. I tider av förändring kan frågan om en rättvis övergång uppstå: kommer digitaliseringen att ersätta mig? När företag utvecklas mot socialt och ekologiskt mer hållbara metoder kommer de att ställas inför utmaningen att anpassa nya teknologier, förändrade kompetenskrav och anställda.

"Digital transformation är ofta också en möjlighet. Nya teknologier möjliggör automatisering av en bredare uppsättning rutinmässiga uppgifter. Det frigör tid och expertis från att driva grundläggande processer för uppgifter som bygger konkurrensfördel och också är meningsfulla för medarbetaren", påminner Koivulehto.

Från krympande marginaler till affärsmöjligheter

Att betrakta hållbar affärsverksamhet som en kostnadspost eller en reducerare av vinstmarginalen är ett föråldrat synsätt. Hållbar affärsverksamhet skapar också enorma möjligheter till tillväxt, ökat välbefinnande och innovation. Det kan också ses som en investering för att säkra framtida efterfrågan. Människor är villiga att betala för hållbara produktportföljer och lösningar eftersom deras värde är obestridligt.

Om hållbarhet tidigare har betraktats som en konkurrensfaktor är det idag en grundläggande värdegrund. Att upprätthålla en hygienisk nivå är inte längre tillräckligt, utan företag måste sträva högre.

"Jag har sett uppkomsten av flera olika 'ismer'. Dock är hållbarhet inte en tillfällig trend, utan tränger djupt in i företagens kärna. Investeringar och förväntade fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv är långsiktiga och bestående över tid och förändring, med tanke på miljö-, sociala, samhälleliga och teknologiska faktorer," säger Koivulehto.

Hållbarhet blir allt viktigare inte bara på kundernas och medarbetarnas dagordning utan också hos investerare.

"Hållbarhet betraktas som en sund affärspraxis, och hållbara investeringsprodukter blir allt mer tilltalande. Därför måste det genuint vara en del av företagens strategi, affärsmodell och operativa logik."

Hållbarhet har visat sig ha positiva effekter på företagets övergripande framgång.

"Det är också viktigt att komma ihåg att affärer och hållbarhet inte är ett nollsummespel. Att fokusera på hållbarhet skapar också nya affärsmöjligheter och tillväxt, till exempel när man söker lösningar för att bekämpa klimatförändringar. Studier visar att de mest hållbara företagen också är de mest lönsamma. Till exempel visade en analys av konsultfirman Ernst & Young 2021 att de 100 globala företagen som rankades som mest hållbara i världen enligt Corporate Knights 2020 Global 100 presterade bättre än sina branschkolleger när det gäller bruttovinst, EBITDA, EBIT och nettovinst. Hållbarhet kan påverka bottenlinjen direkt," avslutar Lakka.

Planerar du en mer hållbar strategi? Läs mer om våra tjänster!

Skriven av