Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Kestävä tahti: työn ja elämän tasapainon saavuttaminen pitkällä aikavälillä

Julkaistu aiheella Ihmiset, Vastuullisuus

Kirjoittaja

Janne Järvinen
People Partner

Janne Järvinen työskentelee Nitorin People Partnerina. Rooli sisältää kaikkea rekrytoinnista perehdytykseen sekä työntekijäkokemuksen mittauksesta työkulttuurin ja käytänteiden tuunaamiseen. Hän mittaa sekä kehittää työntekijäkokemusta hienosäätäen Nitorin työkulttuuria yhä paremmaksi. Lisäksi Janne vahvistaa kestävän työtahdin merkitystä ja jakaa parhaita käytäntöjä hyvän ilmapiirin ylläpitämiseksi työpaikalla.

Artikkeli

24. elokuuta 2023 · 3 min lukuaika

Nitorilla kestävän tahdin käsite on keskeinen osa työelämän filosofiaamme. Tämä periaate toimii ohjenuoranamme muokatessamme työympäristöämme palvelemaan työn ja elämän tasapainoa, työntekijöiden ammatillista kasvua ja kollegiaalisen tuen ilmapiiriä. Miksi painotamme kestävyyttä ja tasapainoista tahtia maailmassa, joka tuntuu liikkuvan päivä päivältä nopeammin? Tässä artikkelissa syvennymme siihen, mitä kestävä tahti tarkoittaa Nitorilla ja miksi sen merkitys on ratkaiseva.

Kestävän tahdin juuret voidaan jäljittää Agile Manifestoon, joka kannustaa työn ja elämän tasapainoon sekä pitkäjänteiseen tekemisen tapaan. Nitorilaisessa ajattelussa pitkäjänteisyys ulottuu aina työntekijän eläkepäiviin saakka – tämä on yksi Nitorin perustamisaikojen teeseistä: “Nitorilta jäädään eläkkeelle”.

"Kestävä tahti ei ole ainoastaan estämässä työuupumista. Tarkoitus on ylläpitää ja kasvattaa työympäristöä, jossa työnteko on sekä antoisaa että pysyy työntekijän hallittavissa", tarkentaa Nitorin People Partner Janne Järvinen.

"Näemme kestävän työtahdin yrityskulttuurimme perustana. Kyse on arvostuksesta työntekijöidemme hyvinvointia kohtaan välittömien tulosten yli. Haluamme myös varmistaa, että meillä työskentely on mahdollisimman sisällyksekästä läpi sen ajan, jonka työntekijät viettävät uraansa Nitorilla.”

Organisaation ja yksilön yhteinen tehtävä

Kestävä työtahti ei ole vain organisaatiota ohjaava periaate: se edellyttää yhteistyötä yrityksen ja yksilöiden välillä. Vaikka yrityksen vastuulla on luoda työntekijöille tukirakenteita, prosesseja ja resursseja, työntekijällä on avainrooli oman rytminsä hallinnassa.

Yrityksen vastuualueisiin kuuluvat:

  • Kestävää tahtia edistävien prosessien toteuttaminen, kuten realististen määräaikojen luominen ja kannustaminen lomien pitämiseen.

  • Työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseen tarvittavien työkalujen ja resurssien tarjoaminen. Näihin lukeutuvat esimerkiksi koulutukset ja mielenterveydellinen ammattituki.

  • Empaattisen työkulttuurin vaaliminen, jossa kaikki tuntevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi.

Toisaalta yksilön on matkallaan huomioitava:

  • Oman kapasiteetin ja rajojen tiedostaminen.

  • Ajanhallintataitojen hiominen ja sujuvien rutiinien luominen.

  • Havainnointi siitä, milloin lisätä vauhtia ja milloin hidastaa, sekä kuinka löytää tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä.

"Sitä voi ajatella tanssina. Organisaatio tarjoaa lavan sekä valitsee musiikin ja valaistuksen. Kukin tanssija puolestaan valitsee kuinka askeleet etenevät, päättäen itse milloin pyörähtää vimmalla ja milloin pysähtyä hengähtämään. Kun molemmat osapuolet ovat samassa rytmissä, tuloksena syntyy kauniin harmoninen esitys", Janne maalailee.

Kestävän työtahdin edut

  • Työntekijöiden hyvinvointi: Kestävä tahti asettaa etusijalle työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja emotionaalisen terveyden. Tällä on stressiä vähentävä vaikutus, sekä potentiaalia lisätä yleistä työtyytyväisyyttä edistämällä terveellistä työn ja elämän tasapainoa.

  • Positiivinen yrityskulttuuri: Kun työntekijät kokevat työn ja muun elämän olevan tasapainossa ja että heitä tuetaan, yhteisöllisyyden ja yhtenäisyyden tunteet organisaation sisällä vahvistuvat.

  • Ammatillinen ja henkilökohtainen kasvu: Kestävä tahti kannustaa jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen, sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti. Työntekijät saavat tilaa ja aikaa kehittää taitojaan, mikä tarjoaa monipuolisia työkokemuksia sekä mahdollistaa uusien roolien ja vastuualueiden omaksumisen.

  • Pitkäaikainen tuottavuus: Kestävää tahtia edistävä työympäristö osoittautuu tuottavammaksi pitkällä aikavälillä. Työntekijät, jotka kokevat olevansa tuettuja ja tasapainossa itsensä kanssa, pysyvät todennäköisemmin motivoituneina, sitoutuneina ja tavoitekeskeisinä työssään.

Kestävä työtahti käytännössä

Nitorilla edistetään kestävän tahdin toimia aktiivisesti erilaisten aloitteiden ja käytänteiden avulla. Esimerkiksi uudet työntekijät saavat täyden lomaedun heti työt aloittaessaan – ei neuvotteluja eikä odotusaikoja.

“Me Nitorilla olemme sitä mieltä, että jokainen työntekijä ansaitsee virkistäytymisaikaa uran pituudesta riippumatta”, Janne perustelee.

Vertaistuki ja oppimisen kannustaminen ovat myös tärkeitä asioita Nitorilla. Innovatiivinen Kamu Mindplatter -työkalu auttaa työntekijöitä arvioimaan kokonaisvaltaista hyvinvointiaan, ja mentorointiohjelmamme sekä mahdollisuudet oppia kollegoilta rennossa ympäristössä mahdollistavat taitojen jatkuvan kasvattamisen.

"Halukkaille työntekijöille tarjotaan koulutusta toimia valmentajina, sparraaajina ja mentoreina, mikä vahvistaa kollegiaalisen tukemisen kulttuuria yrityksessämme", Janne lisää.

Työntekijöiden osaaminen karttuu entisestään Nitorin Core-aikana, jolloin työntekijöille annetaan vapaat kädet käyttää 10 prosenttia työajastaan itsensä ja taitojensa kehittämiseen haluamallaan tavalla. Core-ajan tuottamat opit ja oivallukset tuodaan sitten koko yrityksen tietoon, mikä kartuttaa niin yksittäisten työntekijöiden kuin koko yrityksen ja sen sidosryhmien kollektiivista asiantuntemusta.

Kuten useimmat työnantajat, myös Nitor haluaa pysyä ajan tasalla työntekijöidensä hyvinvoinnista. Säännöllisten työtyytyväisyyskyselyjen lisäksi halusimme kuitenkin laajentaa perspektiiviämme. Siitä syntyi kotijoukkokyselymme, joka osoitetaan Nitorilla työskentelevien läheisille. Kyselyn tulosten avulla saamme arvokasta ja usein toimenpiteisiin kirittävää tietoa työntekijöidemme hyvinvoinnista.

Janne antaa esimerkin toimista, jotka ovat syntyneet kyselyn pohjalta:

"Viimeisimmässä kyselyssä jotkut vastaajat ilmaisivat huolta läheistensä pitkiksi venyneistä työpäivistä. Päätimme tämän nojalla vahvistaa viestintäämme kestävästä tahdista sisäisesti Nitorin sisällä. Tähän kuului muun muassa yhteistä keskustelua siitä, mitä kahdeksan tunnin työpäivä käytännössä tarkoittaa työntekijöillemme. Keskusteluun perustuen laadimme esimerkkitapauksia erilaisista työpäivistä havainnollistamaan sitä, miten muut nitorilaiset hallitsevat työaikaansa."

Panostaminen työn syvyyteen ja laatuun

Kestävä tahti saattaa tuntua epätyypilliseltä ja epäsopivalta ratkaisulta nykypäivän nopeatempoisessa bisnesmaailmassa. Yleinen näkemys on, että mitä nopeammin liikkuu, sitä enemmän saa aikaan. Nähdäksemme kestävä työtahti edustaa toimivampaa ajattelumallia ja suunnannäyttäjyyttä. Se antaa meille mahdollisuuden havainnoida yksityiskohtia ja nyansseja tarkemmin ja tiedostavammin. Kyse ei ole silkasta tahdin hidastamisesta, vaan perimmältään kyse on tahdista, jossa mahdollistaa työhön uppoutumisen ja aitojen yhteyksien luomisen asioiden ja ihmisten välille. Uskomme tämän olevan tie entistä pitkäjänteisempään menestykseen.

Haluatko työskennellä kestävällä työtahdilla? Lue lisää Nitorin työkulttuurista ja tutustu avoimiin työpaikkoihimme.

Kuvituksen taustavalokuva: Ryoji Iwata/Unsplash

Kirjoittaja

Janne Järvinen
People Partner

Janne Järvinen työskentelee Nitorin People Partnerina. Rooli sisältää kaikkea rekrytoinnista perehdytykseen sekä työntekijäkokemuksen mittauksesta työkulttuurin ja käytänteiden tuunaamiseen. Hän mittaa sekä kehittää työntekijäkokemusta hienosäätäen Nitorin työkulttuuria yhä paremmaksi. Lisäksi Janne vahvistaa kestävän työtahdin merkitystä ja jakaa parhaita käytäntöjä hyvän ilmapiirin ylläpitämiseksi työpaikalla.