Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Tavoitteena entistä parempi työpaikka

Julkaistu aiheella Ihmiset

Kirjoittaja

Janne Järvinen
People Partner

Janne Järvinen työskentelee Nitorin People Partnerina. Rooli sisältää kaikkea rekrytoinnista perehdytykseen sekä työntekijäkokemuksen mittauksesta työkulttuurin ja käytänteiden tuunaamiseen. Hän mittaa sekä kehittää työntekijäkokemusta hienosäätäen Nitorin työkulttuuria yhä paremmaksi. Lisäksi Janne vahvistaa kestävän työtahdin merkitystä ja jakaa parhaita käytäntöjä hyvän ilmapiirin ylläpitämiseksi työpaikalla.

Artikkeli

17. marraskuuta 2022 · 4 min lukuaika

Nitorin satsaukset työkulttuurin kehittämiseen ovat näkyneet vuosien saatossa menestyksenä erilaisissa työpaikkavertailuissa. Saldonamme on kaksi Suomen paras työpaikka -palkintoa ja palkintosijat Euroopan parhaiden työpaikkojen joukossa.
2020-luvulla halusimme vieläkin enemmän. Alkoi matka entistä syvemmälle työntekijäkokemuksen kehityskohtiin, tähtäimenä entistäkin kukoistavampi työpaikka ja kestävämpi työhyvinvointi kaikille nitorilaisille.

Tänäkin vuonna on juhlittu parhaita työpaikkoja Great Place to Work -tutkimuksessa. Onnittelut kaikille palkituille organisaatioille menestyksestä ja osallistumisesta paremman työelämän rakentamiseen! Nitor osallistui tutkimukseen vuosina 2015–2019. Sijoituimme jokaisella kerralla top5 työpaikkojen joukkoon Suomessa. Vuosina 2018 ja 2019 olimme Suomen paras työpaikka sekä hopea- ja pronssisijoilla koko Euroopassa.

Osallistuminen työpaikkavertailuihin antoi meille loistavan tilaisuuden tarkastella työkulttuuriamme ja sen käytänteitä. Saimme ulkopuolisen ammattilaisraadin näkemyksen Nitorista työpaikkana ja pystyimme vertailemaan käytänteitämme muihin yrityksiiin. Lisäksi henkilöstömme pisteytti Nitoria kyselyssä, jossa arvioidaan työnantajakuvaa muun muassa välittämisen, yhteishengen, etujen, sisäisen viestinnän sekä johdon toiminnan kautta.

Saimme tästä työstä hyödyllisen rungon, jonka avulla muokkasimme vuosien aikana toimintaamme vastaamaan paremmin työntekijöidemme toiveita ja tarpeita. Myös työnantajamaineen kannalta Great Place to Work -tutkimus osoittautui kullan arvoiseksi. Moni työnhakija ja nykyinen työntekijämme on kertonut alunperin kiinnostuneensa Nitorista juuri “Paras työpaikka” -palkintojen myötä.

Uusi kyselymme kertoo meille, mitä voisimme tehdä entistä paremmin

Kisahuumasta toinnuttuamme puntaroimme, miten tästä kannattaa jatkaa eteenpäin. Jatkuvan parantamisen nimissä halusimme seuraavaksi tutkia työntekijäkokemusta niin, että se osoittaisi kirkkaammin kehityskohteemme.

Loimme meille räätälöidyn työntekijäkokemusmittarin yhteistyössä Filosofian akatemia -tutkija Tapani Riekin kanssa. Kysely selvittää, miten Nitor mahdollistaa vapauden, vastuun ja osaamisen kokemuksia arjessa. Nämä kolme ulottuvuutta ennustavat sisäisen työmotivaation tasoa, jolla on keskeinen vaikutus työhyvinvoinnin ja työn mielekkyyden kokemuksiin. Filosofian Akatemia on vuosien ajan tutkinut asiantuntijaorganisaatioden sisäistä motivaatiota, jonka johdosta tuloksiamme voidaan myös vertailla tähän aineistoon.

Mittarillamme saadaan tehokkaammin tietoa siitä, kuinka nitorilaiset kokevat matalan ja ketterän organisaatiorakenteemme sekä yhteistyön ja itsenäisen päätöksenteon mahdollisuudet työssään. Kysely myös huomioi toisinaan haastavan dynamiikan, joka liittyy eri rooleihin yhtäältä konsulttina asiakasorganisaatioissamme ja toisaalta jäsenenä Nitorin työyhteisössä.

Vahvuuksina työn omaehtoisuus ja kattavat resurssit

Olemme toteuttaneet uudistettua henkilöstökyselyä vuodesta 2020 lähtien, yhteensä jo kolme kertaa. Mitä tulokset kertovat työntekijäkokemuksesta Nitorilla?

Iso kuva osoittaa, että monet työntekijäkokemuksen kannalta ratkaisevat osa-alueet saavat kiitettäviä arvosanoja, ja reilusti yli asiantuntijaorganisaatioiden keskiarvon.
Erityisen korkealle nousevat kokemukset työn autonomiasta, reilusta palkitsemisesta ja muista Nitorin tarjoamista resursseista.

Työn autonomia tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että nitorilaiset kokevat vahvasti, että voivat vaikuttaa työhönsä ja työ on omaehtoisesti ohjautuvaa. Yhtälailla työntekijöillä on myös vahva kokemus siitä, että he pääsevät vaikuttamamaan Nitorilla tehtäviin päätöksiin ja että työnteon kannalta tärkeä tieto on helposti saatavilla.   

Muita positiivisesti erottuvia osatekijöitä ovat muun muussa työnimun kokemukset (“Olen innostunut työstäni”), työn ja muun elämän yhteensovittamisen helppous ja työntekijöiden välinen luottamus. Edellä mainitut kohdat ovat olleet tasaisen vahvoja kaikissa mittauksissa, eikä maailmassa tapahtuneet viimeaikaiset mullistukset näytä muuttaneen tuloksia suuntaan tai toiseen.

Tukea oppimiseen ja kuormituksen säätelyyn

Lähdimme uudella kyselyllä etsimään erityisesti parannuskohteita ja mahdollisia puutteita, jotta voimme uudistaa toimintaamme. Mitä löysimme tällä saralla?

Esille nousi kolme osa-aluetta, joissa tulokset ovat asiantuntijaorganisaatioiden keskiarvon tuntumassa. Vaikkei tuloksemme ole näissäkään alle keskiarvon, juuri näitä keskinkertaisuudesta kieliviin merkkeihin haluamme paneutua, jotta voimme parantaa toimintaamme. 

Nitorilaiset ovat oman alansa erityissosaajia, joten rima sille, mikä koetaan osaamisen kehitykseksi ja uusien asioiden oppimiseksi, on lähtökohtaisesti korkealla ja täten vaikeammin saavutettavissa. Tässä tilanteessa on ensisijaista mahdollistaa päivittäisiä työtehtäviä, jotka ovat sopivan haastavia suhteessa osaamiseen niin, että työn rutiininomainen toisteisuus on mimimissään, jolloin aikaa jää uusien asioiden tutkimiselle. 

Oppimisen tukemiseen kytkeytyy myös tarve tehokkaammille palautteenantokäytänteille

Toimiva palautekulttuuri käsittää säännöllisen palautteen kysymisen, saamisen ja keräämisen juuri niiltä henkilöiltä, joilla on parhaat edellytykset antaa laadukasta palautetta oikea-aikaisesti. Nitorilla palautetta kaivataan erityisesti lähikollegoilta, tiimin jäseniltä ja suoraan asiakkaalta.

Omaksi osa-alueekseen nousi myös työn kuormittavuuden säätely. Vaikka Nitorilta löytyy työkuorman hallintaan liittyviä erilaisia sisäisiä ja ulkoisia tukipalveluja kuten Kamu-malli, etätyö on korostanut oman jaksamisen itsenäistä havainnointia. Tässä tilanteessa onkin tarpeellista tarjota vieläkin aktiivisemmin väyliä jaksamiseen liittyvien haasteiden esilletuomiseen.

Palautteesta toiminnaksi 

Vapaus käyttää osan työajasta haluamallaan tavalla itsensä kehittämiseen niin kutsun Nitor Coren puitteissa on jo vuosia ollut yksi ratkaisuistamme oppimisen haasteeseen. Parin viime vuoden ajan olemme kehittäneet uutta työkalua oman osaamispolun rakentamiseen ja seuraamisen. Työkalun avulla jokainen nitorilainen saa mahdollisuuden asettaa konkreettisia askeleita oppimistavoitteidensa tueksi. Tämän likäksi olemme tänä vuonna aloittaneet myös mentorointiohjelman, joka antaa nitorilaiselle vauhtia osaamistavoitteiden toteutumiseen kokeneen kollegan tukemana.

Palautekulttuurin kehittämiseen liittyen lähdimme tänä vuonna kokeilemaan Teamspective-nimistä työkalua, joka ohjaa aktiivisesti pyytämään palautetta työympäristöstä. Palautteen pyytäminen madaltaa kynnystä palautteen saamiseen, ja samalla mahdollistaa palauteen kohdistumisen itselle tärkeisiin asioihin juuri niiltä henkilöiltä, joilta haluaa palautetta saada. Kiinnostavaa nähdä, muuttaako työkalu kulttuuriamme suuntaan, jossa palautteen pyytäminen ja antaminen ovat arkipäiväisempiä rutiineja.

Kuukausittainen pulssikyselymme “nVibe” on ollut meille yksi tehokkaimmista tavoista saada selville, miten työntekijöidemme arki sujuu. Kysely toimii nitorilaisen kanavana kertoa työkuormaan tai työnsisältöön liittyvistä haasteista, ja antaa People Ops -tiimillemme mahdollisuuden reagoida haasteisiin oikea-aikaisesti ja kohdennetusti. Erinomaisen työntekijäkokemuksen kehittämiseen tuntuukin pätevän melko yksinkertainen oppi: pidä huoli, että työtekijöiden ääni kuullaan.

Millä muilla tavoilla seuraamme työntekijöidemme työhyvinvointia? Lue lisää Kotijoukko-kyselystämme.


Kirjoittaja

Janne Järvinen
People Partner

Janne Järvinen työskentelee Nitorin People Partnerina. Rooli sisältää kaikkea rekrytoinnista perehdytykseen sekä työntekijäkokemuksen mittauksesta työkulttuurin ja käytänteiden tuunaamiseen. Hän mittaa sekä kehittää työntekijäkokemusta hienosäätäen Nitorin työkulttuuria yhä paremmaksi. Lisäksi Janne vahvistaa kestävän työtahdin merkitystä ja jakaa parhaita käytäntöjä hyvän ilmapiirin ylläpitämiseksi työpaikalla.